Regulamin

 1. Sklep Internetowy szybydoaut.pl działający pod adresem www.szybydoaut.pl, prowadzony jest przez firmę Auto-Szyby Cezary Bykowski, ul.Marczukowska 26, 15-724 Białystok, NIP: 5422524142, REGON: 050651141 zwaną dalej Sprzedawcą.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2019 poz. 123)
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą osobiście pod adresem: ul. Marczukowska 26, 15-724 Białystok, na adres e-mail: biuro@szybydoaut.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 698508434
 4. Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet oraz uczestniczenie w innych przedsięwzięciach organizowanych w obrębie Sklepu przez Sprzedawcę. Inne przedsięwzięcia tj. konkursy i promocje mogą być regulowane przez szczegółowe regulaminy dostępne na witrynie sklepu i na stronie informacyjnej konkursu lub promocji.
 5. Przez Klienta należy rozumieć podmiot nabywający towary za pośrednictwem sklepu internetowego szybydoaut.pl
 6. Przez Konsumenta należy rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną określoną w art. 22 1 KC, dokonującą zakupu w sklepie internetowym szybydoaut.pl
 7. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do Sklepu Klient:
  • wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia podanych w formularzu rejestracyjnym oraz zgadza się na wprowadzenie ich do bazy danych firmy Auto-Szyby Cezary Bykowski
 8. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, które należy zgłosić do obsługi sklepu pod adresem e-mail: biuro@szybydoaut.pl lub osobiście pisemnie w siedzibie firmy Auto-Szyby Cezary Bykowski, ul.Marczukowska 26, 15-724 Białystok
 9. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 10. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca będzie informować Klientów o jego zmianie poprzez umieszczenie komunikatu na stronach Sklepu.
 11. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
 12. Sklep Internetowy szybydoaut.pl oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym udział w postepowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.

Ochrona danych osobowych

 1. Realizując poprzez Sklep Internetowy szybydoaut.pl zakupy, administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO jest firma Auto-Szyby Cezary Bykowski z siedzibą w Białymstoku ul.Marczukowska 26, 15-724.
 2. Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy cywilnoprawnej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
 5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych m.in. filmom transportowym i kurierskim.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 7. Masz prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  • sprostowania danych (art. 16. RODO),
  • usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowychAdministrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa w szczególności z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z innymi szczególnymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może skutkować brakiem zawarcia i wykonanie umowy cywilnoprawnej.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 10. Administrator może przetwarzać Państwa dane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na zaproponowaniu Państwu usług dopasowanych, do Państwa potrzeb lecz decyzje wiążące nie muszą być zautomatyzowane.

Sprzedaż, przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach sklepu internetowego szybydoaut.pl
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu szybydoaut.pl nie stanowią oferty w rozumieniu KC.
 3. Wszystkie prezentowane produkty na stronach Sklepu są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Ceny oferowanych produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztów dostawy, informacja o cenie dostawy podawana jest przed realizacją zamówienia.

Procedura sprzedaży i obsługi zamówień.

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok poprzez witrynę internetową www.szybydoaut.pl. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta lub gdy niemożliwa jest dodatkowa weryfikacja poprawności danych Klienta.
 4. Historia poprzednich oraz stan bieżącego zamówienia dostępne są w module „Moje konto” po zalogowaniu Klienta do szybydoaut.pl. Moduł „Moje konto” jest dostępny dla zarejestrowanych Klientów.
 5. Jeżeli realizacja zamówienia przez Sprzedawcę jest niemożliwa z powodu braku dostępności produktu, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 6. Jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, Sprzedawca zobowiązuje się skontaktować się z Klientem, aby poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia lub rezygnacji z niego.
 7. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów, a mających zostać dostarczonych jedną przesyłką, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego elementu danego zamówienia. Informacja o terminie wysyłki poszczególnych produktów udzielona może być telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.
 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie przesłania przez Sprzedawcę, pocztą elektroniczną na adres Kupującego wskazany w zamówieniu, o tym, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Brak jakiejkolwiek informacji nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji. Datą przyjęcia zamówienia do realizacji jest data doręczenia Kupującemu informacji, o której mowa wyżej.

Dostawa towarów

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar bez wad.
 3. Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej/spedycyjnej.
 4. Zamówione towary dostarczane są również za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. Zamówione produkty są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówień przez Klienta, bądź w przypadku wyboru formy dostawy „odbiór osobisty”, na adres siedziby firmy przy ulicy Marczukowskiej 26, w Białymstoku.
 6. Termin wysyłki liczony jest w następujący sposób:
  • w przypadku wybrania płatności za pobraniem lub gotówki, tego samego dnia roboczego po potwierdzeniu przez Sprzedawcę realizacji zamówienia;
  • w przypadku wybrania płatności z góry (przelew) następnego dnia roboczego po zaksięgowanau wpłaty umówionej ceny i kosztów przesyłki na rachunku Sprzedawcy.
  • w przypadku zamówienia towaru telefonicznie, po niezwłocznym przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres biuro@szybydoaut.pl do godz. 15 dnia, w którym Kupujacy składa zamówienie, wysyłka może się odbyć jeszcze tego samego dnia
 7. O wysłaniu zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.
 8. W przypadku, gdyby towar nie został dostarczony Klientowi w deklarowanym terminie dostawy, Sprzedawca prosi Klienta o niezwłoczne powiadomienie o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub e-mailem na adres biuro@szybydoaut.pl (prosimy podać nr zamówienia).
 9. Dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 48 godzin.

Formy płatności, dokumenty sprzedaży

 1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  • przelewem – przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);
 2. Do każdego zakupionego produktu wystawiana jest faktura VAT. Faktury w formie elektronicznej są wysyłane na adres e-mail podany przez klienta lub pocztą w formie papierowej.

Uszkodzenia towarów

 1. Odbierający zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera (dostawcy).
 2. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia odbierający zobowiązany jest do spisania protokołu szkody, opisania uszkodzenia i w ramach możliwości zrobienia zdjęć lub nie przyjmowanie przesyłki z opisem „uszkodzona”. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
 3. O wyżej zaistniałej sytuacji prosimy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@szybydoaut.pl (proszę przesłać całą dokumentację, tj. nr listu przewozowego, zdjęcia i opis. Protokół sporządzony z kurierem jest dowodem jakiejkolwiek reklamacji
 4. W przypadku gdy doręczona przesyłka została odebrana przez kupującego (został podpisany list przewozowy i kurier odjechał), reklamacja może nie zostać rozpatrzona pozytywnie
 5. W przypadku braku mozliwości lub wątpliwości co do oceny uszkodzenia, problemów z odbiorem przesyłki, prosimy o kontakt pod numerem tel. 698508434
 6. W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności. Po sporządzeniu protokołu szkody należy niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, tel. 698508434 i przesłać całą dokumentację na adres: biuro@szybydoaut.pl
 7. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji na infolinię firmy kurierskiej lub kontakt ze Sprzedawcą.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Każdy Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2019, poz. 730) będący konsumentem, może od tej umowy odstąpić, bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Do zachowania terminu 14 dniowego wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listownie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą mailową na adres: biuro@szybydoaut.pl
 4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni. W tym samym terminie Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej ceny sprzedaży wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi (w tym kosztami wysyłki) do Klienta.
 5. Towar należy odesłać na adres podany przez Sprzedawcę
 6. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedawcy. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu), a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 9. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
 10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których towarem są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 12. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów do umów o świadczenie Usługi dodatkowej, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

Reklamacje

 1. W przypadku zastrzeżenia co do zakupionego towaru Klientowi, będącemu konsumentem,przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2019, poz. 730) oraz roszczenia z tytułu udzielonej gwarancji.
 2. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją udzieloną bezpośrednio przez ich producentów.Dokładne informacje na temat istnienia gwarancji, zakresu uprawnień gwarancyjnych, znajdują się na stronach internetowych producentów.
 3. W celu usprawnienia procedur prosimy Klientów o wskazanie w trakcie procedury reklamacyjnej czy Klient korzysta z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, czy też z uprawnień wynikających z ustawy (np. roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową), przy czym informujemy, że korzystanie z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza uprawnień wynikających z obowiązujących ustaw.
 4. Klient zgłasza reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Moje konto”. Dane klienta podane w procesie zakładania konta do celów reklamacyjnych zostaną wykorzystane jedynie do tychże celów przez firmę Auto-Szyby Cezary Bykowski.Zgłoszenie może zostać także przesłane mailem na adres: biuro@szybydoaut.pl. W tytule e-maila prosimy o podanie dopisku „reklamacja”.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przysługujących Klientowi uprawnień prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.
 6. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, żądanie Klienta uznaje się za uzasadnione.

Usługi elektroniczne

 1. Sprzedawca nieodpłatnie świadczy usługi drogą elektroniczną, w postaci:a) Formularza kontaktowego;b) Newslettera;c) Prowadzenia Osobistego Konta Klienta;
 2. Usługi elektroniczne świadczone są 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do świadczonych usług.
 3. Do korzystania z usług konieczny jest dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron www oraz aktywne połączenie z siecią a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Świadczone usługi polegają na:

a) Formularz kontaktowy – na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

b) Newsletter – polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę informacji o nowych usługach lub produktach na adres poczty elektronicznej Klientów którzy podali swój adres poczty elektronicznej, przy pomocy formularza udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu (subskrypcja). Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera przy pomocy odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej otrzymywanej w ramach usługi.

c) Prowadzenie Osobistego Konta Klienta – polega na udostępnieniu Klientowi po dokonaniu rejestracji dedykowanego profilu w ramach Strony Internetowej Sklepu, pozwalającego m.in. na składanie zamówień, śledzenie stanu ich realizacji oraz na dostęp do historii zamówień, jak też na zmianę danych Klienta wprowadzonych podczas rejestracji. Klient, może w każdym czasie żądać usunięcia Osobistego Konta Klienta przez Sprzedawcę, przy czym powinno ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 2. W przypadku, gdy treści publikowane na Stronie Internetowej Sklepu naruszają prawo, dobra osobiste, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji etc. każdy może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 3. Sprzedawca niezwłoczne podejmie działania celem weryfikacji dokonanych zgłoszeń oraz usunięcia ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną zweryfikowanego naruszenia.
 4. Reklamacje dotyczące usług elektronicznych można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@szybydoaut.pl. 

Postanowienia końcowe

 1. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@szybydoaut.pl.
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2019, poz. 730) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2018, poz. 2339 z późn. zm.).
 4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne rozwiązywane były na drodze polubownej i na korzyść Klienta.
 5. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym sporne sytuacje rozpatrywane będą na drodze sądowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego i ustawami szczególnymi.